Những mẫu Bản nhận xét đảng viên dự bị chuẩn nhất năm 2021

Có thể bạn quan tâm:

Những mẫu Bản nhận xét đảng viên dự bị chuẩn nhất năm 2021

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..

       Đảng uỷ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Tên tôi là: …………………………………………………….. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………

Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …………….

Đang sinh hoạt tại chi bộ …………………………………………………………………………………….

Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị
……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí: ………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(ký, ghi rõ họ tên)

+ Bản nhận xét đảng viên dự bị – mẫu tham khảo 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..

Đảng uỷ …………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………. Sinh ngày….tháng….năm….

Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …

Đang sinh hoạt tại chi bộ ………………………………………………………………………………………

Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị

……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

– Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

– Đạo đức lối sống:

+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Năng lực công tác:

+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

– Quan hệ quần chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm:

– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm : Bản kiểm điểm cá nhân

Tìm kiếm trên google với các cụm từ chính sau:

 1. bản nhận xét đảng viên dự bị
 2. nhận xét đảng viên dự bị
 3. bảng nhận xét đảng viên dự bị
 4. nhận xét đảng viên dự bị chuyển đảng chính thức
 5. ban nhan xet dang vien du bi
 6. bản tự nhận xét đảng viên dự bị
 7. bản tự nhận xét của đảng viên dự bị
 8. nhận xét đảng viên dự bị của người giúp đỡ
 9. nhan xet dang vien du bi
 10. bản nhận xét đảng viên dự bị 2021
 11. mẫu nhận xét đảng viên dự bị
 12. bản nhận xét đảng viên dự bị mẫu 11
 13. bản nhận xét đảng viên dự bị hay
 14. bản nhận xét của đảng viên dự bị
 15. bản nhận xét đảng viên dự bị 2021
 16. biên bản nhận xét đảng viên dự bị
 17. mau nhan xet dang vien du bi
 18. mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị
 19. nhan xet dang vien du bi chuyen chinh thuc
 20. bang nhan xet dang vien du bi
 21. nhận xét chuyển đảng chính thức
 22. phiếu nhận xét đảng viên dự bị
 23. bản nhận xét đảng viên dự bị violet
 24. bảng nhận xét đảng viên dự bị
 25. bản tự nhận xét đảng viên
 26. mẫu tự nhận xét của người xin vào đảng
 27. phiếu nhận xét đảng viên
 28. nhận xét đảng viên
 29. bản nhận xét đảng viên dự bị
 30. bản nhận xét đảng viên
 31. phieu nhan xet dang vien
 32. bản nhận xét đảng viên dự bị violet
 33. bản nhận xét đảng viên dự bị mẫu 11
 34. tự nhận xét vào đảng
 35. phiếu nhận xét đảng viên dự bị
 36. bản nhận xét đảng viên dự bị 2021
 37. mau nhan xet dang vien du bi
 38. bản nhận xét đảng viên dự bị 2021
 39. bản nhận xét đảng viên dự bị hay
 40. bản nhận xét của đảng viên giúp đỡ quần chúng
 41. bản nhận xét đảng viên dự bị mẫu 11-knđ
 42. nhận xét đảng viên dự bị
 43. mẫu 11 knđ bản nhận xét đảng viên dự bị
 44. nhận xét đảng viên dự bị của công đoàn
 45. mẫu 11-knđ
 46. mẫu nhận xét đảng viên dự bị
 47. bản tự nhận xét đảng viên dự bị
 48. biên bản nhận xét đảng viên dự bị
 49. mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị
 50. mau 11 knd
 51. tổng hợp ý kiến nhận xét đảng viên dự bị
 52. nhận xét đảng viên dự bị của người giúp đỡ
 53. mẫu nhận xét đảng viên dự bị nơi cư trú
 54. bản nhận xét của đảng viên dự bị
 55. bản tự nhận xét của đảng viên dự bị
 56. ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị
 57. nhan xet dang vien du bi chuyen chinh thuc
 58. đảng viên dự bị
| Giới trẻ | Tag: . . .